Produktmeny

Lågaromatisk Alifatnafta

Lågaromatisk Lacknafta (Alifatnafta) rekommenderas som spädningsmedel till Engwall o. Claesson traditionella linoljefärger som ersättning för terpentin för att värna om målarens hälsa.

Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. Irriterar ögonen. Kan ge allergi vid hudkontakt.


Vid förtäring ge grädde eller mjölk. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare omedelbart. Vid stänk i ögonen skölj genast rikligt med vatten, sök läkare om problem består.


Förvaras oåtkomligt för barn. Sörj för god ventilation. Använd skyddshandskar av gummi eller PVC. Får ej tömmas i avlopp.


OBS! Brandfarligt. Förvaras åtskilt från antändningskällor. Rökning förbjuden.


Läs mer

LACKNAFTA 1 L

Pris: 89,00 kr

Lägg till

LACKNAFTA 5 L

Pris: 361,00 kr

Lägg till